แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน

วันที่ 02 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
                 ตามมติการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 45 ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เห็นชอบให้ดำเนินการปรับลดการส่เงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกทุกคนลงให้คงเหลืออัตราร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าร้อยละ 3 ให้แสดงความจำนงได้ตามแบบฟอร์มสหกรณ์ กำหนดหรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างหน้าเว็บไซต์นี้
ชือ-สกุล :
เลขสมาชิก :
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ขอส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนเป็นเดือนละ :

* อ่านและดาวน์โหลดประกาศ <<..คลิกที่นี่..>>

**หลังจากทำการยืนยันข้อมูลแล้วสมาชิกสามารถตรวจสอบรายการขอหักหุ้นสมาชิกได้ที่ระบบตรวจสอบข้อมูล

http://203.114.110.134/coopubon/info_coop1/coop_login.php ในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ทำรายการ(ก่อนส่งเรียกเก็บเดือนถัดไป) หากรายการไม่สมบูรณ์หรือระบุยอดไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่จะติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกระบุไว้เพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งเรียกเก็บ

 

***หากสมาชิกมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้น โทร.045-251945 ต่อ 18