ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

เลขที่ 228 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-251945, 045-251946

ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 13

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ต่อ 15

ฝ่ายการเงิน ต่อ 16

ฝ่ายบัญชี ต่อ 17

ฝ่ายธุระการ ต่อ 18

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 0

 

โทรสาร : 045-240397

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Additional information