แบบฟอร์มสหกรณ์ฯ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

หมวดเอกสารเงินกู้

- 1 ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน ( พิมพ์หน้า 1 -2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน )

- 2 สัญญาเงินกู้สามัญ 4ล้าน (2561) ( พิมพ์หน้า 1 -2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน )

- 3 สัญญาเงินกู้ที่ใช้หุ้นประกัน ( พิมพ์หน้า 1 -2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน )

- 4 สัญญากู้สำหรับเงินกู้สามัญแก่สมาชิกสมทบ (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน หน้าอื่นๆแยกแผ่น

- 5 คำขอและสัญญากู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก ( พิมพ์หน้า 1 -2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน )

 - 6 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (ประกอบการกู้สามัญ ) <<เพิ่มเติมล่าสุด >> 

- 7 คำขอและสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อใช้จ่ายความจำเป็นในครอบครัว(ปันผล62)     (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน ) 29 ต.ค.2561 )

- 8 สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ (1.2 ล้าน 6 ธ.ค. 2560) > พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกันเฉพาะไฟล์ที่ 1

- 9 สัญญากู้เงิน โครงการเงินกู้เพื่อความมั่นคงในชีวิตของสมาชิก (ระเบียบถือใช้ 1 มิ.ย. 2560) พิมพ์หน้า 1 -2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน

     << ดาวน์โหลดแบบคำนวน >>

-10 เอกสารประกอบการคำนวณเงินบำนาญ สมาชิกอายุระหว่าง 56-60 ปี

-11 คำขอและสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน)

หมวดใบสมัคร

- 1 ใบสมัครสมาชิกสามัญ (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2, 3-4, 5-6 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน)

- 2 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 

- 3 ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจ.อุบลฯ(สพชพ.)  เริ่ม 1 มิ.ย. 2560

 

หมวดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

- 1 ใบคำขอซื้อหุ้นเพิ่ม

- 2 หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกัน

- 3 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น/หนี้สามัญ รายเดือน

- 4 ใบคำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

หมวดอื่นๆ


- 1 ใบขอทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2557

- 2 ใบขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2560

Additional information