แบบฟอร์มสหกรณ์ฯ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

หมวดเอกสารเงินกู้

- 1 ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน ( พิมพ์หน้า 1 -2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน )

- 2 สัญญาเงินกู้สามัญ 4ล้าน (2561) ( พิมพ์หน้า 1 -2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน )

- 3 สัญญาเงินกู้ที่ใช้หุ้นประกัน ( พิมพ์หน้า 1 -2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน )

- 4 สัญญากู้สำหรับเงินกู้สามัญแก่สมาชิกสมทบ (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน หน้าอื่นๆแยกแผ่น

- 5 หนังสือขอเงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ

 - 6 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (ประกอบการกู้สามัญ ) <<เพิ่มเติมล่าสุด >> 

- 7 คำขอและสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อใช้จ่ายความจำเป็นในครอบครัว(ปันผล62)     (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน ) 29 ต.ค.2561 )

- 8 สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ (1.2 ล้าน 6 ธ.ค. 2560) > พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกันเฉพาะไฟล์ที่ 1

- 9 สัญญากู้เงิน โครงการเงินกู้เพื่อความมั่นคงในชีวิตของสมาชิก (ระเบียบถือใช้ 1 มิ.ย. 2560) พิมพ์หน้า 1 -2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน

-10 เอกสารประกอบการคำนวณเงินบำนาญ สมาชิกอายุระหว่าง 56-60 ปี

-11 คำขอและสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน)

-12 คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM (พิมพ์เอกสารหน้า 2-3 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน)

-13 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (SMEs) 

     << ดาวน์โหลดแบบคำนวน >>

หมวดใบสมัคร

- 1 ใบสมัครสมาชิกสามัญ (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2, 3-4, 5-6 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน)

- 2 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 

- 3 ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจ.อุบลฯ(สพชพ.)  เริ่ม 1 มิ.ย. 2560

- 4 ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ประเภทสมทบ

- 5 ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ล้านที่ 1 ประเภทสามัญ 

- 6 ใใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ล้านที่ 2 ประเภทสามัญ  

หมวดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

- 1 ใบคำขอซื้อหุ้นเพิ่ม

- 2 หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกัน

- 3 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น/หนี้สามัญ รายเดือน

- 4 ใบคำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

หมวดอื่นๆ

 

Additional information