ประวัติ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด

UBONRATCHATANI   PUBLIC HEALTH SAVING AND CRECIT COOPERATIVE , LIMITED

            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2518  โดยการ

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2511  หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพอ.1/2518  เมื่อวันที่

1  มกราคม  2518    ได้อาศัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี     ถนนพรหมเทพ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง    จังหวัดอุบลราชธานี     เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน    มีคณะผู้ก่อตั้ง  12  คน  โดยมี          1. นายแพทย์สวิช  ราษฏร์จำเริญสุข  เป็นประธานคณะผู้ก่อตั้ง    2.  นายประทีป  ศิริโพธิ์  เป็นกรรมการ  3.  นายถนอม       มารัตน์  เป็นกรรมการ  4.  นายทองอินทร์      ผ่องใส  เป็นกรรมการ  5.  นายบุญสิงห์  สถานสุข   เป็นกรรมการ   6.  นายสุทัศน์      พิศิษฐ์สังขกุล    เป็นกรรมการ  7.  นายธวัช              ลิชผล     เป็นกรรมการ  8.  นายวิเชียร        วิลามาศ   เป็นกรรมการ  9.  นายเรืองเดช  ระภาเทศ  เป็นกรรมการ  10.  นางอุไร  ราษฎร์จำเริญสุข   เป็นกรรมการ  11.  นางกุหลาบ   ศิริโพธิ์   เป็นกรรมการ  12.  นายคำภู            บัวงาม   เป็นกรรมการ

                เนื่องจากสหกรณ์ฯไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง  และสถานที่ปฏิบัติงานเดิม  คือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  ได้ขยายงานเพิ่มมากขึ้น  ทำให้สถานที่คับแคบ  เกิดความไม่สะดวกในการมาใช้บริการของสมาชิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีที่จอดรถ   ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ประจำปี  2556  เมื่อวันที่    9  มีนาคม  2556  จึงได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี  2556  (เพิ่มเติม)    เพื่อจัดซื้อที่ดิน  จำนวน  2  แปลง    คือ  โฉนดที่ดินเลขที่  13322  เนื้อที่  2  ไร่  3  งาน  81  ตารางวา  และโฉนดที่ดินเลขที่  17190  เนื้อที่  1  ไร่  19  ตารางวา  พร้อมอาคารสำนักงาน  ฉางไม้  อาคารเอนกประสงค์  และบ้านพักเจ้าหน้าที่  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  228   ถนนอุบล-ตระการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี (เป็นสถานที่ตั้งของสหกรณ์การเกษตรเมือง  จำกัด)   ราคารวมสิ่งปลูกสร้าง  29  ล้านบาท  และอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสำนักงาน  จำนวน  3  ล้านบาท  รวมเป็น  32  ล้านบาท   และสหกรณ์ฯ  ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาอยู่สถานที่แห่งใหม่นี้  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2556

 

 

 

 

 

 

ในปีบัญชี  2557    คณะกรรมการดำเนินการ    ชุดที่ 40   โดยการนำของนายสุทธิพงษ์  ภาคทอง   

ประธานกรรมการได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ฯ ครบรอบ 1 ปีทางบัญชี   และจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  2557    เมื่อวันเสาร์ที่  25   ตุลาคม   2557  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี   มีผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 โดยสรุป ดังนี้    สมาชิกสามัญ    มีจำนวน  3,827  คน   สมาชิกสมทบ  มีจำนวน  12,341  คน    ทุนเรือนหุ้น   มีจำนวน  1,973,979,260.00  บาท   ทุนสำรอง   มีจำนวน  158,194,852.14  บาท     เงินรับฝาก   มีจำนวน  1,151,383,505.80  บาท    สินทรัพย์รวม    มีจำนวน  5,989,016,880.82  บาท    กำไรสุทธิประจำปี   มีจำนวน  188,994,221.50  บาท   ปันผลร้อยละ  6.20  เฉลี่ยคืนร้อยละ  14.50 

การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  ได้เจริญก้าวหน้า  มั่นคงเป็นที่เชื่อถือแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปมา

 

ตามลำดับจนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  40  ปี    ปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่   41  โดยการนำของนายสุทธิพงษ์  ภาคทอง  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด   

Additional information