วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

 

                                                           สมาชิกมั่งคั่ง          สหกรณ์มั่นคง

                                                         บริหารโปร่งใส          บริการประทับใจ

                                                  ก้าวไกลเทคโนโลยี          ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ค่านิยม

เอกภาพในการทำงาน     สมาชิกคือเป้าหมาย

ก้าวไปอย่างมีคุณธรรม

 

 

วัฒนธรรมองค์กร

รับผิดชอบ   ตรงต่อเวลา    พัฒนาเป็นนิจ

จิตบริการ   ทำงานเป็นทีม

Additional information