คู่มือสมาชิก

        คุณสมบัติของสมาชิก

                                            (1)              เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

         (2)              เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

                                      (3)            เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานสังกัด

                                                             กระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี หรือเป็น   

                                                      เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือลูกจ้างประจำสหกรณ์

         (4)              เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

         (5)              มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

           ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก

(1)       ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ  20.-บาท

(2)       สมาชิกเก่าสมัครเป็นสมาชิกใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า  คนละ  200.-บาท

(3)       สมาชิกลาออกแล้วต้องการสมัครใหม่จะต้องรอ  2  ปี

การถือหุ้น

(1)       มูลค่าหุ้นละ  10.- บาท

(2)        การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนชำระโดยวิธีหักเงินได้รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน  ในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 8 ของเงินได้รายเดือน

(3)        สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือน  ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก  ตามอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  8  ของเงินได้รายเดือน  ของสมาชิกนั้น   ยกเว้น

1)  สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหกแสนบาท  และมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ  จะลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น 

2)   สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างประจำที่รับเงินบำเหน็จรายเดือน  ที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสามแสนบาท  และมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ  จะลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  3  ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น 

โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

(4)       สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

(5)       ผลตอบแทนจากการถือหุ้น  จะจ่ายเป็นเงินปันผลเมื่อสิ้นปีทางบัญชี

(6)       เงินค่าหุ้นที่ชำระภายในวันที่ 5 ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้เต็มเดือน สำหรับเดือนนั้น เงินค่าหุ้นที่ชำระหลังวันที่ 5 ของเดือน จะคิดเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป

(7)       สมาชิกจะขายหรือโอน  หรือถอนคืนเงินค่าหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าสามแสนบาทและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

                การประชุมใหญ่

-                   ประชุมใหญ่ปีละ  1  ครั้ง

-                   ประชุมภายใน  150  วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

 

การให้ออกจากสมาชิก

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)    ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(2)    ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด     ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

(3)    นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(4)    ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(5)    ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

(6)    ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7)    จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์หรือ  ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

              สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก   คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

การให้บริการสมาชิก

1.              บริการด้านการออมทรัพย์

                สหกรณ์ให้บริการด้านการออมทรัพย์ในลักษณะการถือหุ้น หุ้นละ 10 บาท โดยหักจากเงินได้ 

       รายเดือน ไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนด

2.              บริการด้านการรับฝากเงิน

  สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก  ดังนี้

 - เปิดบริการเวลา  08.30 -14.30 น.

- ฝากเงินด้วยการโอน  สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร  และนำสำเนาใบฝากเงิน  

  มาทำรายการที่สหกรณ์  ได้

- การถอนเงิน ถ้าสมาชิกขอถอนเงินภายในเวลา 11.00 น. สมาชิกจะได้รับเงินโดยโอนเข้าบัญชี

  เงินฝากของสมาชิกที่ธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้ภายในวันเดียวกันเวลาประมาณ 16.30 น.

- หากสมาชิกมาขอถอนเงินหลังเวลา 11.00 น. สมาชิกจะได้รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 

  ของสมาชิกที่ธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้ในวันถัดมาเวลาประมาณ 16.30 น.

- ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

  อุบลราชธานี จำกัด

- ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินคือดอกเบี้ย ดังนี้

·       ออมทรัพย์                                                             อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาท/ปี

·       ออมทรัพย์พิเศษ                                                  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาท/ปี

·        โครงการเงินฝากทวีทรัพย์เพิ่มพูน 12 เดือน      อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 บาท/ปี ระยะเวลา 12 เดือน

·        โครงการเงินฝากทวีทรัพย์เพิ่มพูน 24 เดือน      อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาท/ปี ระยะเวลา 24 เดือน

·        โครงการครบรอบ 40 ปี โครงการ 1                                 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาท/ปี ระยะเวลา 12 เดือน

·        โครงการครบรอบ 40 ปี โครงการ 2                                 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาท/ปี ระยะเวลา 12 เดือน

·        โครงการครบรอบ 40 ปี โครงการ 3                                 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 บาท/ปี ระยะเวลา 24 เดือน

·        โครงการครบรอบ 40 ปี โครงการ 4                                 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 บาท/ปี ระยะเวลา 24 เดือน

·        โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ                  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 บาท/ปี ระยะเวลา 12 เดือน

                      

 เงินฝากออมทรัพย์

-    เงินฝากคงเหลือมีจำนวนไม่น้อยกว่า 300 บาท

-    จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงิน เข้าบัญชี  

      เงินฝากในวันสิ้นเดือนทุกเดือน

-    ดอกเบี้ยเงินฝากไม่ต้องเสียภาษี

-     อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.75  บาทต่อปี

                        เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

-    เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจำนวนไม่น้อยกว่า  300 บาท

-    สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ทุกวันที่  31  มีนาคม, 30

     มิถุนายน , 30 กันยายน , และวันที่ 31 ธันวาคม

-    ดอกเบี้ยเงินฝากไม่ต้องเสียภาษี

-     อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4  บาทต่อปี

                        เงินฝากประจำ  หรือเงินฝากตามโครงการ

-    เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจำนวนไม่น้อยกว่า  300 บาท

-    จ่ายดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

-    ดอกเบี้ยเงินฝากไม่ต้องเสียภาษี

        บริการด้านเงินกู้  สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสามัญ  2 ประเภท คือเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 

    หลักเกณฑ์การกู้ฉุกเฉิน

1.1   สมาชิกที่กู้เงินสามัญตามข้อ 19(1)กู้ได้20 เท่าแห่งเงินได้รายเดือนไม่เกิน 300,000.00 บาท

                - ส่งชำระได้ ไม่เกิน 60 งวด

                1.2     สมาชิกที่กู้เงินสามัญตามข้อ  19(5)    และสมาชิกที่กู้เงินสามัญตามข้อ  19(6)    

                       กู้ได้  10  เท่าแห่งเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 50,000.00 บาท

-ส่งชำระได้ ไม่เกิน 12 งวด 

1.3  สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการกู้ได้  10  เท่าแห่งเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 20,000.00 บาท

                - ส่งชำระได้ ไม่เกิน 12 งวด 

ทั้งนี้  ผู้กู้จะต้องมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  หนี้เงินกู้สามัญและหนี้อื่น ๆ รวมกันแล้วผู้

        กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไว้ร้อยละ  1

 

                2. เงินกู้สามัญ

    2.1 เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกมีหนี้สามัญ  ณ  วันที่  5  มกราคม  2558

        หลักเกณฑ์การกู้

         2.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์  6 เดือนขึ้นไป / หักหุ้นครบ 6 งวด 

         2.1.2 กู้ได้ 135 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท

                  ส่งชำระไม่เกิน  400 งวด  และให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินอายุ  75 ปี

        2.1.3 สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกู้ดังนี้

1)            สมาชิกกู้สามัญต้องมีหุ้น  20%  ของเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ  20  ให้หักจาก

เงินกู้

2)            มีสมาชิกค้ำประกันวงเงินกู้หลังจากนำหุ้นมาหักออกแล้ว โดยสมาชิก 1 คน ค้ำประกันเงินกู้ได้ 500,000.-บาท และสมาชิก 1 คน ค้ำประกันเงินกู้ได้ ไม่เกิน 4 คน

3)            สมาชิกผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิก สสธท. , สส.ชสอ. , หรือบริษัทประกันมาค้ำประกันหนี้ ให้คุ้มครอง 4 ปี 100 % หลังจากนำเงินค่าหุ้นมาหักออกแล้ว

2.1.4                   ส่งชำระครบ  6 งวด  ขอกู้ใหม่ได้

 

    2.2 เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกไม่มีหนี้สามัญ  ณ  วันที่  5  มกราคม  2558

        หลักเกณฑ์การกู้

         2.2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์  6 เดือนขึ้นไป / หักหุ้นครบ 6 งวด 

         2.2.2 กู้ได้ 120 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

                  ส่งชำระไม่เกิน  300 งวด  และให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินอายุ  75 ปี

                         และอายุการเป็นสมาชิกของผู้กู้  กู้ได้  ดังนี้

                        ก.  เป็นสมาชิกอย่างน้อย    6  เดือน      กู้ได้ภายในจำกัดไม่เกิน         500,000.00  บาท 

                        ข.  เป็นสมาชิกอย่างน้อย  12  เดือน     กู้ได้ภายในจำกัดไม่เกิน                      1,000,000.00  บาท 

                        ค.  เป็นสมาชิกอย่างน้อย  24  เดือน     กู้ได้ภายในจำกัดไม่เกิน                       1,500,000.00  บาท 

                        ง.  เป็นสมาชิกอย่างน้อย  36  เดือน     กู้ได้ภายในจำกัดไม่เกิน                       2,000,000.00  บาท 

                        จ.  เป็นสมาชิกอย่างน้อย  48  เดือน     กู้ได้ภายในจำกัดไม่เกิน           2,500,000.00  บาท 

                        ฉ.  เป็นสมาชิกอย่างน้อย  60  เดือน    กู้ได้ภายในจำกัดไม่เกิน           3,000,000.00  บาท 

              กรณีสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิกสมทบที่ถือหุ้นรายเดือนติดต่อกันตามระเบียบของสหกรณ์ฯ  ให้นับอายุการเป็นสมาชิกสามัญต่อเนื่องได้

            ทั้งนี้  ผู้กู้ขณะยื่นกู้ที่มีอายุตั้งแต่  55  ปีขึ้นไป  ให้กู้ได้ภายในจำกัดเมื่ออายุครบ  60  ปี  เงินได้รายเดือนลดลงคงเหลือร้อยละ  70 

        2.2.3 สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกู้ดังนี้

1) สมาชิกกู้สามัญต้องมีหุ้น  20%  ของเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ  20  ให้หักจาก

เงินกู้

 

2) มีสมาชิกค้ำประกันวงเงินกู้หลังจากนำหุ้นมาหักออกแล้ว โดยสมาชิก 1 คน ค้ำ

    ประกันเงินกู้ได้ 500,000.-บาท และสมาชิก 1 คน ค้ำประกันเงินกู้ได้ ไม่เกิน 4 คน

3) สมาชิกผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิก สสธท. , สส.ชสอ. , หรือบริษัทประกันมาค้ำประกัน

    หนี้ ให้คุ้มครอง 4 ปี 100 % หลังจากนำเงินค่าหุ้นมาหักออกแล้ว

2.2.4  ส่งชำระครบ  6 งวด  ขอกู้ใหม่ได้

 

2.3  เงินกู้โครงการเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับสมาชิก

        หลักเกณฑ์การกู้

        2.3.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์  6 เดือนขึ้นไป / หักหุ้นครบ 6 งวด  ยกเว้นสมาชิกที่กู้สามัญสำหรับ

                 สมาชิกไม่มีหนี้สามัญ  ณ  วันที่  5  มกราคม  2558

      2.3.2  กู้ได้ 120   เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  500,000,000 บาท

                ส่งชำระไม่เกิน  120  งวด  และให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินอายุ  75 ปี

      2.3.3  สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกู้ดังนี้

1)            สมาชิกกู้สามัญต้องมีหุ้น  20%  ของเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ  20  ให้หักจาก

เงินกู้

2.3.4   ส่งชำระครบ  6 งวด  ขอกู้ใหม่ได้

             2.3.5    สมาชิกที่ยื่นกู้จะต้องไม่กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 13(1) และเงินกู้โครงการเพื่อ

                  สวัสดิการสมาชิก ตาม ข้อ 19(4)หากมีหนี้อยู่ในวันยื่นกู้เมื่อได้รับเงินกู้ให้นำไปชำระหนี้

                        ดังกล่าวได้

2.4   เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ

        หลักเกณฑ์การกู้

        2.4.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์  6 เดือนขึ้นไป / หักหุ้นครบ 6 งวด 

2.4.2 กู้ได้ 30 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  300,000,000 บาท

               ส่งชำระไม่เกิน  60  งวด  และให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินอายุ  75 ปี

2.4.3  สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกู้ดังนี้

1)            สมาชิกกู้สามัญต้องมีหุ้น  20%  ของเงินกู้ 

2)            มีสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการค้ำประกันวงเงินกู้หลังจากนำหุ้นมาหักออกแล้ว โดยสมาชิก 1 คน ค้ำประกันเงินกู้ได้ 150,000.-บาท และสมาชิก 1 คน ค้ำประกันเงินกู้ได้ ไม่เกิน 2 คน

3)            สมาชิกผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิก สสธท. , สส.ชสอ. , หรือบริษัทประกันมาค้ำประกันหนี้ ให้คุ้มครอง 4 ปี 100 % หลังจากนำเงินค่าหุ้นมาหักออกแล้ว

2.4.4   ส่งชำระครบ  6 งวด  ขอกู้ใหม่ได้

2.4.5  สามารถกู้ฉุกเฉินได้ไม่เกิน  20,000 บาท และส่งชำระ  12  งวด

2.5.การกู้หุ้น

    หลักเกณฑ์การกู้

2.5.1 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า  6  เดือน

2.5.2 สมาชิกสามัญกู้ได้  90%  ของหุ้นที่มีอยู่ / สมาชิกสมทบกู้ได้  70%  ของหุ้นที่มีอยู่

2.5.3 ในกรณีที่มีหนี้สามัญอยู่แล้ว  การกู้หุ้น  หุ้นจะต้องมีมากกว่าหนี้สามัญจึงจะสามารถหัก

      กลบหนี้สามัญได้

2.5.4 ส่งชำระได้ไม่เกิน  400  งวด

                     2.6 การกู้โครงการสวัสดิการสมาชิก

                                หลักเกณฑ์การกู้

                                2.6.1  เป็นสมาชิกที่กู้สามัญสำหรับสมาชิกมีหนี้สามัญ  ณ  วันที่  5  มกราคม  2558  หรือ

                                      สมาชิกที่กู้หุ้น

                                2.6.2  เป็นสมาชิกสมาคม สส.อบ. และพ้นระยะเวลาในการคุ้มครอง  120 วัน

                                2.6.3  กู้ได้ 100,000  บาท

                                2.6.4  ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือส่งเฉพาะดอกเบี้ยก็ได้

                   2.7  การกู้เพื่อการศึกษา

    หลักเกณฑ์การกู้

2.7.1 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า  6  เดือน

2.7.2 กู้ได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการศึกษาจริงของแต่ละภาคการศึกษา

2.7.3 การชำระ  ให้ชำระได้ไม่เกิน  2  เท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร

   2.8  กู้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสมาชิก

    หลักเกณฑ์การกู้

        2.8.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์  6 เดือนขึ้นไป / หักหุ้นครบ 6 งวด 

2.8.2 กู้ได้ 120 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท

               ส่งชำระไม่เกิน  480 งวด  และให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินอายุ  75 ปี

2.8.3  สมาชิกต้องมีหลักประกันเงินกู้ดังนี้

1) สมาชิกกู้สามัญต้องมีหุ้น  20%  ของเงินกู้ 

2) มีสมาชิกค้ำประกันวงเงินกู้หลังจากนำหุ้นมาหักออกแล้ว โดยสมาชิก 1 คน ค้ำประกันเงินกู้ได้ 850,000.-บาท และสมาชิก 1 คน ค้ำประกันเงินกู้ได้ ไม่เกิน 4 คน

3) สมาชิกผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิก สสธท. , สส.ชสอ. , หรือบริษัทประกันมาค้ำประกันหนี้ ให้คุ้มครอง 4 ปี 100 % หลังจากนำเงินค่าหุ้นมาหักออกแล้ว

2.8.4   ส่งชำระครบ  6 งวด  ขอกู้ใหม่ได้

2.8.5  สมาชิกที่จะกู้ประเภทนี้จะต้องหักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและหนี้เงินกู้สวัสดิการอื่น ๆ

2.8.6  สามารถกู้ฉุกเฉินได้ไม่เกิน  50,000 บาท และส่งชำระ  12  งวด

                  2.9  การกู้สามัญแก่สมาชิกสมทบ

    หลักเกณฑ์การกู้

2.9.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์  6 เดือนขึ้นไป / หักหุ้นครบ 6 งวด 

2.9.2  วงเงินกู้  ส่งชำระไม่เกิน  60 งวด 

          1) สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างที่มีตำแหน่งในสายงานวิชาชีพสาธารณสุขหรือพนักงาน

              ราชการกู้ได้ไม่เกิน 300,000.-บาทหรือ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน

          2) สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างที่ขาดคุณสมบัติข้อ 1) กู้ได้ไม่เกิน 100,000.-บาท

              หรือ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน

2.9.3  สมาชิกกู้สามัญต้องมีหุ้น  20%  ของเงินกู้ หากหุ้นน้อยกว่าร้อยละ  20  ให้หักจากเงินกู้

2.9.4  สมาชิกต้องมีหลักประกัน

2.9.5 ส่งชำระครบ  6 งวด  ขอกู้ใหม่ได้

 
  กล่องข้อความ: หน้าที่ของสมาชิก

 

 

 

(1)    ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

(2)    เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3)    ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง

(4)    สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5)    ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 

 

กล่องข้อความ: ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

 

 

1.              เงินปันผล

สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนมีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน  สหกรณ์จะคิดปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

2.              เงินเฉลี่ยคืน

สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์   สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  

3.              ดอกเบี้ยเงินฝาก 

การฝากเงินกับสหกรณ์   สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป  และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(8)(ข)

4.              ดอกเบี้ยเงินกู้

สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก  ในอัตราใกล้เคียงหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น  แต่ที่พิเศษกว่าธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่น คือ  สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2

5.              สวัสดิการต่าง ๆ

5.1  เงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิก

สหกรณ์ฯ   จะจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิกให้กับสมาชิกทุกคน        คนละ  500.00  บาท   (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเข้าบัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในวันเกิด  หากสมาชิกท่านใดไม่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ฯ  ถือว่าท่านไม่ขอรับเงินสวัสดิการนี้

5.2  สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโส   

                     สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป  และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปีติดต่อกันขึ้นไป  สหกรณ์ฯ   จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  ดังนี้

                5.2.1  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ    60  ปี  รายละ  1,000.00  บาท

                5.2.2  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ    65  ปี  รายละ  2,000.00  บาท

5.2.3  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ    70  ปี  รายละ  3,000.00  บาท

5.2.4  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ    75  ปี  รายละ  4,000.00  บาท

5.2.5  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ    80  ปี  รายละ  5,000.00  บาท

5.2.6  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ    85  ปี  รายละ  6,000.00  บาท

5.2.7  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ    90  ปี  รายละ  7,000.00  บาท

5.2.8  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ    95  ปี  รายละ  8,000.00  บาท

5.2.9  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบ  100  ปี  รายละ  9,000.00  บาท

 สหกรณ์ฯ   จะจ่ายเงินสวัสดิการโดยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ เปิดทำการในวันเกิด 

5.3   เงินสวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต

                เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อชำระหนี้แก่สหกรณ์  หรือจ่ายแก่ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์  ดังนี้

1)            สมาชิกถึงแก่กรรม

(1)       เป็นสมาชิกไม่เกิน  5  ปี ติดต่อกัน                           ได้รับเงินช่วยเหลือ    15,000   บาท

(2)       เป็นสมาชิกเกิน      5  ปี  ติดต่อกันแต่ไม่ถึง 10 ปี  ได้รับเงินช่วยเหลือ   20,000   บาท

(3)       เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ติดต่อกันขึ้นไป                    ได้รับเงินช่วยเหลือ  25,000   บาท

2)            จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อชำระหนี้แก่สหกรณ์ฯ  จำนวนไม่เกิน 500,000.-บาท  ตามหลักเกณฑ์ที่

                        คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

5.4  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

               -    จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีสมทบเข้ากองทุน  เพื่อจัดสรรตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินงานกำหนด

5.5  ทุนสาธารณประโยชน์

              -   จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เพื่อช่วยเหลือสมาชิก  เมื่อประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา  และสังคม

              5.6  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  (สส.ธท.)

                                -  รับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด  และ

คู่สมรส หรือบิดา มารดา  หรือบุตรของสมาชิก สสธท.

                   - เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

                                  (1) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก  20  บาท

                                  (2) เงินค่าบำรุงปีละ  20  บาท

                                  (3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,000 บาท  หรือตามประกาศสมาคม

                                เมื่อมีสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย   สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์นั้น  ศพละ 9.50  บาท  คำนวณจากจำนวนสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต  หักค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4 % จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 1,000,000.-บาท

            5.7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

       -  รับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด  และ

เป็นสมาชิก สสธท.

                   - เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

                                  (1) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก  20  บาท

                                  (2) เงินค่าบำรุงปีละ  20  บาท

                                  (3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,000 บาท  หรือตามประกาศสมาคม

                                เมื่อมีสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย   สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์นั้น  ศพละ 2.35  บาท  คำนวณจากจำนวนสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อสมาชิก ณ วันประกาศรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต  หักค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 4 % จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ   600,000.-บาท

              5.8  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

                                -  รับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด  และ

คู่สมรส หรือบิดา มารดา  หรือบุตรของสมาชิก สส.อบ.

                   - เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

                                  (1) เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก  100  บาท

                                  (2) เงินค่าบำรุงปีละ  50  บาท

                                  (3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 2,000 บาท  หรือตามประกาศสมาคม

                           - ครบระยะรอ   180  วัน  หากเสียชีวิตจะคุ้มครองตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก

 

                                           - มีโรคต้องห้ามตามประกาศของสมาคม

Additional information