แบบฟอร์มสหกรณ์ฯ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

หมวดเอกสารเงินกู้

- 1 ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน (พิมพ์เอกสารหน้า 1 และ 2 ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน)

- 2 สัญญาเงินกู้สามัญ 4ล้าน (ถือใช้ 1 ม.ค. 2559) 

- 3 สัญญาเงินกู้ที่ใช้หุ้นประกัน (พิมพ์เอกสารหน้าหลังให้หน้า 1-2 อยู่แผ่นเดียวกัน)

- 4 สัญญากู้สำหรับเงินกู้สามัญแก่สมาชิกสมทบ (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน หน้าอื่นๆแยกแผ่น)

- 5 คำขอและสัญญากู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน)

 - 6 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (ประกอบการกู้สามัญ ) <<เพิ่มเติมล่าสุด >> 

- 7 คำขอและสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อใช้จ่ายความจำเป็นในครอบครัว(ปันผล60) (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน ) 1ธ.ค.2559

- 8 สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ (5 แสน 1 ธ.ค. 2559)

หมวดใบสมัคร

- 1 ใบสมัครสมาชิกสามัญ (พิมพ์เอกสารหน้า 1-2, 3-4, 5-6 ให้อยู่แผ่นเดียวกัน)

- 2 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 

 

หมวดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

- 1 ใบคำขอซื้อหุ้นเพิ่ม

- 2 หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกัน

- 3 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น/หนี้สามัญ รายเดือน

- 4 ใบคำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

หมวดอื่นๆ


- 1 ใบขอทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2557

Additional information